T.C.
KİĞI KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İHALE İLANI
            Bingöl İli Kiğı İlçesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Semt Kütüphanesi Malzeme Alım işi, 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İHALEYİ YAPAN İDARENİN
a) Adı : Kiğı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi : Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat:3/KİĞI
c) Telefon ve faks numarası : 0426 311 21 39/0426 311 25 69
d) Elektronik posta adresi (varsa) : kıgi@kigı.gov.tr
 2-İHALE KONUSU MALIN/İŞİN ADI:
a)Niteliği, Türü, Miktarı : Bingöl İli Kiğı İlçesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Semt Kütüphanesi Malzeme Alım işi İdare tarafından idari ve teknik şartnamesi ile malzeme listesi belirtilmiştir.
b)Yapılacağı Yer : Eskişehir Mahallesi Kiğı-Bingöl
c)Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5(beş) gün içerisinde
d)İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 45(Kırkbeş)  takvim günüdür.
3-İHALENİN (Tekliflerin verileceği yer, tarih ve saat) : Teklifler 26/02/2019 Salı günü saat 14.00'e kadar Kiğı Kaymakamlık Toplantı Salonu (İhale Komisyonuna) bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından teslim edilecektir.(Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınamaz.)
4-İhale Dokümanı; İhaleye teklif verecek isteklilere ihale dokümanını bedelsiz bir şekilde birlik odasında görülebilir.
5-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.
6-İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden teklif vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
7-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olması halinde T.C. Ziraat Bankası Kiğı  Şubesi TR360001000279083603955001 nolu vadesiz hesaba  yatırılacaktır. Verilen teminat miktarı teklif edilen bedelin %3’ ünü karşılamadığı takdirde yüklenici firmanın teklifi geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminatın teminat mektubu olması halinde süresi teklif günü itibariyle en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
8-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
9-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
10-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
11- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup, Ancak ihalelerden yasaklanma ve cezalar açısından 4734 ve 2886 sayılı kanuna tabidir. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12-Bu işin iptal edilmesi veya onaylanmaması durumunda istekliler peşinen bilgilendirilmiş sayılmalarıyla birlikte herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
İlan olunur.