İHALE İLANI
 
KİĞI  KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Kiğı İlçesi Kadıköy Köyü Kanalizasyon Yapım işi, 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
1-İdarenin
a)-Adresi                      :    Hükümet Konağı Kat:3 Kiğı -BİNGÖL
b)-Telefon ve Faks No  :  (0426)  311 21 39 – 311 25 69
 
2-İhale Konusu Yapım İşinin
a)-İşin Adı : Kiğı İlçesi Kadıköy Köyü Kanalizasyon Yapım işi
 b) Niteliği Türü ve Miktarı: a) 89 muayene bacası, 250 kişilik foseptik çukuru, 500 doğal arıtma, 100 mt makine ile serbest kazı yapılması, 75 Korige C Parçası, 2191 mt. Şebeke Hattından 200 mm korige boru, 1752,8 mt Makine ile Dar Derin Kazı Yapılması %90 ve 438,2 El İle Dar Derin Kazı Yapılması %10  işleri, İdare tarafından ihale şartnamesi ekinde verilecek olan ihale konusu yapım işine ait Projeler, Mahal Listeleri, Teknik Şartnameler, İdari Şartname ve Pursantaj oranları cetvellerinde belirtilmiştir.
  c)- İşin Yapılacağı Yer: Kiğı İlçe Kadıköy Köyü Kiğı/BİNGÖL   
              ç)- İşe Başlama Tarihi:  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe  başlanacaktır.
 
d)- İşin Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi başlama tarihinden itibaren   60 (Altmış) Takvim Günüdür.
 
3-İhale’ nin
a)- Yapılacağı Yer: Kiğı  Kaymakamlığı Toplantı Salonu Hükümet Konağı Kat:3
b)- Tarihi ve Saati  : 22.08.2017 Salı günü saat 14:00’da
 
    4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanılacak kriterler:
 
Dış Teklif Zarfı : (Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.)
      4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.1 Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
4.1.6 .Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.7. İhale Dokümanı ekinde verilen, Taahhütnameler ve İş Bitirme Belgesi veya mühendislik diploması dosyada sunulacaktır.
4.1.8. İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda; ortak girişim beyannamesi, her bir ortak için de ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadırlar. İş Kendisinde kalması halinde noter onaylı ortak girişim yapılacaktır.
İç Zarfın içinde (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır.)
4.1.9. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
         4.2. Mesleki ve teknik Yeterliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
           4.2.1.- İş deneyim belgeleri;
a)-İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin, %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,  İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
            b)- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarına Dair Tebliğ”de yer alan A/IV. Grubu benzer işler olarak kabul edilir.
           c)-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği’ dir.
            4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;   İstekli firmalar bu iş için 1 İnşaat Mühendisinin işin başında bulunduracağına dair kendi firmaları tarafından imzalı kaşeli taahhüt belgesi verecektir.
             4.2.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; İstekli firmalar bu işte çalıştırılmak üzere,  1 adet Damperli kamyon, 1 adet Betonyer, 1 adet Ekskavatör,  1 adet Tazyik Tecrübe Pompası,  1 Adet Su tankını iş başında bulundurmaya ilişkin  kendi firmaları tarafından imzalı kaşeli taahhüt belgesi verecektir. 
    4.3.İhale Dokümannın görüleceği yer ve hangi bedelle temin edilebileceği:
İhale Dokümanı T.C. Ziraat Bankası Kiğı  Şubesi nezdinde bulunan TR36000100027908360395-5001 nolu vadesiz hesaba  işe ilişkin 5.000,00 (BEŞBİN) TL yatırarak, makbuzu idareye teslim ettikten sonra ihaleye ait doküman alınır.   İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanı birlik odasında görülebilir.
      5.Teklifler :
5.1. İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
5.2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır
5.3.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Kiğı  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:3 verilecektir.
5.4. Posta veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.Geçici Teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler.
6.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olması halinde T.C. Ziraat Bankası Kiğı  Şubesi TR36000100027908360395-5001 nolu vadesiz hesaba  yatırılacaktır. Verilen teminat miktarı teklif edilen bedelin %3’ ünü karşılamadığı takdirde yüklenici firmanın teklifi geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminatın teminat mektubu olması halinde süresi teklif günü itibariyle en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
7. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir. 
8.Diğer Hususlar :
  1. Bu yapımda işin tamamı için teklif verilecektir.
      2-İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
     3-İdare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  İhale iptal nedeniyle istekliler Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
4- Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Kiğı  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü  ve 28/04/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, ihale süreci açısından 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak 06/03/2007 tarihinde 5355 sayılı Kanuna eklenen Ek 2. madde çerçevesinde 4734  ve 4735 sayılı Kanuna göre yasaklanmış olan kişi ve firmalar ihalelere giremez.
          5- Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü mad. dayanılan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.
6-İhale, ekonomik ve verimlilik açısından en avantajlı teklife göre belirlenecektir.
7- İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.
8-İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı ve Eskalasyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.
     9- Hakediş İş tamamlandıktan ve Geçici Kabul yapıldıktan sonra ödenecektir. Hak ediş  ödemesi esnasında %4 oranında Kesin kabul eksikliği nakit olarak kesilecektir.
10-Yapılacak olan ihalelerde ekonomik olarak en avantajlı fiyat teklifi veren isteklilerin
herhangi bir sebeple taahhüdünden vazgeçmesi halinde geçici teminatları birlik adına gelir kaydedilecek olup, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre cezai müeyyideler uygulanacaktır.
11- Ceza ve yasaklamalara ilişkin olarak birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil
veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır.
12-Vergi borcu olmadığına dair belge.
13- SGK Müdürlüğünden Borcu olmadığına dair Resmi Yazı.
14-İflası ilan edilmediğine, zorunlu tasfiye kararı verilmediğine, alacaklılara karşı borçlarından   dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına dair İflas ve Konkarto Belgesi.
15- İcra Müdürlüğünden alınmış İcra Borcu Olmadığına Dair Yazı.
16- KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
17-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 11. Maddesinin a-b-c-d-e-f-g bendlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
18- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Köylere Hizmet Götürme Birliklerini bağlayan hükümleri kapsamında İdarenin gerekli araştırmaları yapmasından kaynaklanan süreçler sebebiyle istekliler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar ve İdarenin ihaleyi iptal yetkileri saklıdır.
19- İhale günü ve şartname ve doküman saat 12.00 'den sonra satılmayacaktır.
20- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
Keyfiyet İlan Olunur.
FOTOĞRAF GALERİSİ