İHALE İLANI
 
KİĞI  KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Bingöl İli Kiğı İlçesi 50 Yataklı Öğretmenevi Yapım işi
28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
            1-İdarenin;
a)  Adı: Bingöl Kiğı Köylere Hizmet Götürme Birliği
b)  Adresi: Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı No:18  Kat:2 Kiğı/Bingöl
c)  Telefon numarası:0426 311 21 39
d)  Faks numarası:04263112569
e)  Elektronik posta adresi:kigi@kigi.gov.tr.
f) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: M. Şirin ÇİFTÇİ/ Birlik Müdürü
-İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
2-İhale Konusu Yapım İşinin
a)-İşin Adı : Bingöl İli Kiğı İlçesi 50 Yataklı Öğretmenevi Yapım işi
 b) Niteliği Türü ve Miktarı: a) Kiğı İlçesi 50 Yataklı Öğretmenevi Yapım işi; İnşaat İmalatları, Elektrik, tesisatı, makine tesisatı, çevre düzenleme ve altyapı imalatlarını kapsamaktadır. İçeriği idare tarafından ihale şartnamesi ekinde verilecek olan ihale konusu yapım işine ait Projeler, Mahal Listeleri, Teknik Şartnameler, İdari Şartname ve pursantaj oranları cetvellerinde belirtilmiştir. 
  c)- İşin Yapılacağı Yer: Eskişehir Mahallesi Kiğı/BİNGÖL   
              ç)- İşe Başlama Tarihi:  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe  başlanacaktır. 
  d)- İşin Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi başlama tarihinden itibaren   400 (Dörtyüz) Takvim Günüdür. (İnşaat açısından çalışılmayan günler ve tatiller 400 Günlük süreye dahildir.)
 
3-İhale’ nin
a)- Yapılacağı Yer: Kiğı  Kaymakamlığı Toplantı Salonu Özel İdare Hizmet Binası Kat:2 Kiğı/BİNGÖL
b)- Tarihi ve Saati  : 21.11.2018 Çarşamba günü saat 10:00’da
 
    4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanılacak kriterler:
 
Dış Teklif Zarfı : (Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.)
 
4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.1 Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
4.1.6. İhale Dokümanı ekinde verilen, Taahhütnameler ve mühendislik diplomaları dosyada sunulacaktır.
4.1.7 İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda; ortak girişim beyannamesi, her bir ortak için de ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadırlar. İş Kendisinde kalması halinde noter onaylı ortak girişim yapılacaktır.
 
İç Zarfın içinde (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır.)
4.1.8. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
4.2. Mesleki ve teknik Yeterliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
  
4.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; Yüklenici firma aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki yapı aracını inşaat mahallinde bulunduracağına taahhüt edecek olup, İsteklinin kendi malı olan tesis makine teçhizat ve diğer ekipman fatura demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Kendi malı olmaması halinde Taahhüt edilerek temin edilecek. İhalenin kendisinde kalması halinde ise kiralama sözleşmesinin veya satın alınması halinde faturanın onaylı örneği ile verilmesi gerekir.
Ayrıca isteklinin kendi malı olan veya kendi malı sayılan yapı araçlarının bildirilmesi halinde İhale dokümanının ekinde verilen Yapı Araçlar Bildirisi düzenlenerek verilecektir.
 
 
CİNSİ
ADETİ
TAAHÜT
ASGARİ KAPASİTE
Kamyon
2
2
10 Ton
Vibratör
1
1
2,5 Hp
Yük Asansörü
1
1
300 Kg
Eskavatör
1
1
100 Hp
Boru iskele Takımı
1000 M2
1000 M2
1000 M2
Betonyer
1
1
15-20 Ton Arası
 
4.4. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler  
  a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.   
 b) Teknik Personel ;
 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

İnşaat Mühendisi

İnş. Müh veya Mimar

En az 3 yıl deneyimli

1

Makine Mühendisi

Makine Mühendisi

En az 3 yıl deneyimli

1

Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

En az 3 yıl deneyimli

 
 
 
İstekli yukarıdaki Teknik Personelleri işin başında sürekli bulundurmayı taahhüt eder. İş Kendisinde kalması halinde taahhüt ettiği teknik personele ait diplomaların aslını veya noter tasdikli suretleri ile bu personellerin bu işte çalışacaklarına dair ilgili personelce imzalı olmak kaydıyla taahhütname ve diploma örneklerini sözleşme esnasında idareye teslim eder. Ayrıca İhale dokümanının ekinde verilen Teknik Personel Listesi başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanarak verilecektir.
 
4.5.İhale Dokümannın görüleceği yer ve hangi bedelle temin edilebileceği:
a-İhale dökümü isteyen istekliler tarafından KHGB idare bürosundan ücretsiz olarak görülebilir.
       b-İhale Dokümanı T.C. Ziraat Bankası Kiğı  Şubesi nezdinde bulunan TR36000100027908360395-5001 nolu vadesiz hesaba  işe ilişkin 20.000,00 (Yirmi Bin) TL yatırarak, makbuzu idareye teslim ettikten sonra ihaleye ait doküman alınır.   İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanı birlik odasında görülebilir.
5.Teklifler :
5.1. İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
5.2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır
5.3.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Kiğı  Kaymakamlığı Toplantı Salonu Özel İdare Hizmet Binası Kat:2 Kiğı/BİNGÖL  verilecektir.
5.4. Posta veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.Geçici Teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler.
6.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olması halinde T.C. Ziraat Bankası Kiğı  Şubesi TR36000100027908360395-5001 nolu vadesiz hesaba  yatırılacaktır. Verilen teminat miktarı teklif edilen bedelin %3’ ünü karşılamadığı takdirde yüklenici firmanın teklifi geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminatın teminat mektubu olması halinde süresi teklif günü itibariyle en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
7. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir. 
8.Diğer Hususlar :
  1. Bu yapımda işin tamamı için teklif verilecektir.
      2-İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
             3-İdare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  İhale iptal nedeniyle istekliler Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
4- Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Kiğı  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü  ve 28/04/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, ihale süreci açısından 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak 06/03/2007 tarihinde 5355 sayılı Kanuna eklenen Ek 2. madde çerçevesinde 4734  ve 4735 sayılı Kanuna göre yasaklanmış olan kişi ve firmalar ihalelere giremez.
          5- Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü mad. dayanılan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.
6-İhale, ekonomik ve verimlilik açısından en avantajlı teklife göre belirlenecektir.
7- İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.
8-İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı ve Eskalasyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.
     9- İşe ait ödenek tahsis edildiği takdirde ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
10- Hakedişler İşin Fiziki Durumuna göre pursantaj oranları esas alınarak; 2 (iki) ayda bir düzenlenip ödemesi yapılır. nihai son hakkediş Geçici Kabul yapıldıktan sonra ödenecektir. Ödenek aktarıldığında ödemeler yapılacaktır. Her Hakediş  ödemesi esnasında %4 oranında Kesin kabul eksikliği nakit olarak kesilecektir.
11-Yapılacak olan ihalelerde ekonomik olarak en avantajlı fiyat teklifi veren isteklilerin
herhangi bir sebeple taahhüdünden vazgeçmesi halinde geçici teminatları birlik adına gelir kaydedilecek olup, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre cezai müeyyideler uygulanacaktır.
12- Ceza ve yasaklamalara ilişkin olarak birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil
veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır.
13-Vergi borcu olmadığına dair belge.
14- SGK Borcu olmadığına dair belge.
15-İflası ilan edilmediğine, zorunlu tasfiye kararı verilmediğine, alacaklılara karşı borçlarından   dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına dair İflas ve Konkarto Belgesi.
16- İcra Müdürlüğünden alınmış İcra Borcu Olmadığına Dair Yazı.
17- KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
18-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 11. Maddesinin a-b-c-d-e-f-g bendlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
19- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Köylere Hizmet Götürme Birliklerini bağlayan hükümleri kapsamında İdarenin gerekli araştırmaları yapmasından kaynaklanan süreçler sebebiyle istekliler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar ve İdarenin ihaleyi iptal yetkileri saklıdır.
20- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  
Keyfiyet İlan Olunur.